Blog Full Widthย่างกุ้ง หงสาวดี

พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน

โดยสายการบินไลอ้อนแอร์ (SL)

กำหนดการเดินทาง : วันที่ 27 - 29 สิงหาคม 2560

 

วันแรกของการเดินทาง      กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี –  พระธาตุอินทร์แขวน
06.00 น.   คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก 1 ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ 8 สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ 
09.00 น.   ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL200
10.00 น.   เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
               (เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
               จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองหงสาวดี (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณา 1.30 ชั่วโมง)
เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
บ่าย          จากนั้นนำท่านสักการะพระเจดีย์ชเวมอดอว์ หรือพระธาตุมุเตา 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า 
               นำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง               
               นำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
               เดินทางถึงคิมปูนแค้มป์ หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์โท เพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่พัก
               พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่บนยอดเขา มีลักษณะเด่นเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่ เป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
ค่ำ           รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก               
              นำคณะเข้าสู่ที่พัก  YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า              
              หลังอาหารเย็นเชิญท่านไปสักการะพระธาตุตามอัธยาศัย 


วันที่สองของการเดินทาง      พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี –  ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง         
เช้าตรู่        เชิญท่านสักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือถวายอาหารพระธาตุอินทร์แขวน (ตามอัธยาศัย)
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก                   
               เก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ หงสาวดีตามเส้นทางเดิม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
               นำท่านตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่วัดไจ้คะวาย 
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมืองหงสาวดี  
               นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า
               จากนั้นนำท่านชมเจดีย์ไจ๊ปุ่น เป็นพระพุธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ
              เดินทางกลับย่างกุ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง)             
              นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม 
ค่ำ           รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร              
              นำคณะเข้าสู่ที่พัก JASMINE PALACE HOTEL  หรือเทียบเท่า 


วันที่สามของการเดินทาง       ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ
เช้า           รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก            
               นำท่านนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์  ซึ่งโบตะทาวน์ ด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปั้น นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ
               จากนั้นนำท่านสักการะ เทพกระซิบ อะมาดอว์เมี๊ยะ 
เที่ยง         รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร             
               จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต               
               สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ    
20.45 น.  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL207
22.45 น.  คณะเดินทางถึงท่าอากาศนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ

 

***************************************************

 

** โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้างตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก**

 


*** การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 24 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 

**** หมายเหตุ สมาชิกต้องใช้สิทธิ หรือจองภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทางโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีสมาชิกเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนดไว้ บริษัทขอเลื่อนวันเดินทางโดยไม่แจ้งให้ทราบล้วงหน้า 

mail สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่าน Call Center 02-746 7700 / 085-677 8866 หรือ Line ID : gtp service