TRIP DETAILฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย

วันแรก   กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ                                                                          
20.00 น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 1 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D 
23.45 น.     เดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ TG670 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่สอง   เมืองบิเอะ – ฟูราโน่ – โทมิตะ – บ่อน้ำสีฟ้า – Patchwork no Michi – King Crab Buffet – แช่ออนเซ็น              
08.30น.      เดินทางถึง สนามบินชิโตเสะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
                  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ เมืองเล็กๆ ที่ได้ชื่อว่า “Small Town Of The Most Beautiful Hills” ความเล็กที่แสนน่ารักของ ชมความงามของ ภูเขาไดเสทซึ จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ นําท่านสู่ โทมิตะ ฟาร์ม ของนักบุกเบิกรุ่นแรกๆ ของฮอกไกโด ท่านจะได้พบ กับดอกไม้นานาชนิดตามฤดูกาล (ขึ้นอยู่กับสภาพ ภูมิอากาศ) 
เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน Tonkatsu Set (Pork Deep Fried) (1)
บ่าย             นำท่านชม บ่อน้ำสีฟ้า หรือ BLUE POND บ่อน้ำสีฟ้าที่เกิดจากความบังเอิญที่เกิดจากการสร้างเขื่อนเพื่อไม่ให้โคลนภูเขาไฟที่เกิดจากการปะทุของภูเขาไฟ Tokachi  หลังจากนั่นทำทุกท่านสู่โรงแรมที่พัก ระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่ Patchwork no Michi หรือถนน Patchwork คือถนนสายชนบทใกล้ๆ เมือง Biei นับได้ว่าเป็น Landscape เลยก็ว่าได้ เหมาะแก่การมาชมวิว ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม เมนู King Crab Buffet (2)  *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ 
หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวียนโลหิตดีขึ้น 
พัก โรงแรม Sounkyo Mount View Hotel  Or SML  

วันที่สาม     น้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซ – ไอซ์ พาวิเลียน – ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร                   
เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3)  
                  จากนั้นนำท่านชมความงามของ น้ำตกกิงกะ และ น้ำตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ำตกที่จัดได้ว่าเป็นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น น้ำตกทั้งสองแห่งนี้มีต้นน้ำอยู่ในเขตภูเขา โซอุนเคียว สามารถสัมผัสความแรงของสายน้ำที่ไหลรวมกันกลายมาเป็นแม่น้ำอิชิคาริได้หลังจากฤดูหนาว ส่วนในช่วงฤดูหนาวน้ำตกทั้งสองแห่งนี้จะแข็งตัวกลายเป็นน้ำแข็ง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ถ้ำน้ำแข็งเมืองคามิกาวะ หรือ ไอซ์ พาวิเลียน แห่งนี้ตั้งอยู่ในเมืองคามิกาวะ ลักษณะเป็นถ้ำน้ำแข็งที่ตลอดทางเดินที่ยาวเหยียดถูกประดับประดาด้วยไฟหลากสีสัน ซึ่งเป็นเส้นทางที่คดเคี้ยวไปมาท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็น ในอุณหภูมิ -20 องศาเป็นอย่างน้อย นอกจากนี้ภายในถ้ำยังเต็มไปด้วยหินงอกหินย้อยที่เกิดจากการละลายของน้ำและหยดลงมาก่อนที่จะแข็งตัวเป็นรูปร่างต่างๆ อย่างสวยงาม   (**รวมตั๋วค่าเข้าชม**)
เที่ยง           บริการอาหารกลางวัน Japanese Set  (Pork Toban Yaki) (4)
บ่าย             หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซัปโปโร เมืองหลวงของเกาะฮอกไกโด  จากนั้นนำท่านชมด้านนอกของ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด เป็นอาคารสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา แต่ความงดงามที่ แต่ด้วยความสวยงามของสถาปัตยกรรมที่หลงเหลืออยู่ไม่กี่แห่ง จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2512   จากนั้นนำท่านชม  หอนาฬิกาซัปโปโร เป็นหอนาฬิกาที่เก่าแก่มากและเป็นอีกสัญลักษณ์ที่สำคัญของเมืองซัปโปโรอีกแห่งหนึ่ง เดิมทีเป็นโรงฝึกงานของมหาวิทยาลัย ฮอกไก โด แต่ได้ปรับเปลี่ยนสร้างเป็นหอนาฬิกาและมีระฆังตีบอกเวลาตั้งแต่ พ.ศ.2424  จนถึงปัจจุบันก็ยังสามารถบอกเวลาได้อยู่ และด้วยความเก่าแก่ที่อยู่คู่ กับเมืองซัปโปโรมานานจึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทาง วัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น  
ค่ำ              บริการอาหารค่ำ เมนู  Yakiniku Buffet(5)  
พัก โรงแรม Apa Hotel & Resort Sapporo Or SML  

วันที่สี่     คลองโอตารุ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานช็อกโกแลต –ช็อปปิ้งทานุกิโคจิ             
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)  
            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ  อิสระให้ท่านเดินชมความสวยงามของเมืองเลียบคลองโอตารุอันสวยงามน่าประทับใจ
            จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ซึ่งมีอายุเกือบร้อยปี ท่านสามารถชมกล่องดนตรีในรูปแบบต่างๆ สวยงามมากมายที่ถูกสะสมมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถเลือกคิดแบบทำกล่องดนตรีในสไตล์ของตัวเองขึ้นมาเป็นที่ระลึกหรือเป็นของฝากให้คนรักได้อีกด้วย
เที่ยง         บริการอาหารกลางวัน   Tendon (7)
บ่าย           ท่านเดินทางสู่ โรงงานช็อกโกแลต ที่หมู่บ้านอิชิยะซึ่งเป็นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มีชื่อเสียงที่สุดของญี่ปุ่น ท่านสามารถเลือกซื้อช็อกโกแลตต่างๆและที่พลาดไม่ได้เลยคือ ช็อกโกแลตสีขาวแด่คนรัก(ShIroi Koibito) (**รวมตั๋วค่าเข้าชม Shiroi Koibito Park**)   ซึ่งเป็นช็อกโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี่เลยทีเดียว หรือเดินถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับบรรยากาศโดยรอบที่ตกแต่งด้วยสวนดอกไม้สวยงาม สไตล์ยุโรป นอกจากนี้ท่านจะได้เลือกซื้อช็อคโกแลตที่หาซื้อที่ไหนไม่ได้ และท่านก็ยังจะได้ชมประวัติความเป็นมาของโรงงาน  และต่อด้วย อิสระช้อปปิ้ง ทานุกิโคจิ เป็นแหล่งช้อปปิ้งอาเขตบน ถนนคนเดินที่มีหลังคามุงบังแดดบังฝนและหิมะ มีความยาว 7 บล็อกถนน มีร้านค้าตั้งเรียงรายอยู่กว่า 200 ร้านค้าตั้งขวางในแนว ตะวันออก-ตะวันตกอยู่ระหว่างสถานี Subway Odori และ Susukin
ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม เมนู ShabuShabu(8)
พัก โรงแรม Apa Hotel & Resort Sapporo Or SML  

วันที่ห้า     สนามบินชิโตเสะ – กรุงเทพฯ                                                                                          
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (9)   
                    หลังจากนั้น นำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินชิโตเสะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับสู่ประเทศไทย
10.30 น.       นำทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการไทย โดยเที่ยวบินที่ TG671                          
15.30 น.       เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**********************************************

กำหนดวันเดินทาง

ผู้ใหญ่ (2-3 ท่าน/ห้อง)

(ผู้ใหญ่ 1 ท่าน + เด็ก 1 ท่าน)

เด็กต่ำกว่า 12 ปี

(เสริมเตียง+ผู้ใหญ่ 2 ท่าน) หรือ

 (ไม่เสริมเตียง+ผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว

(จ่ายเพิ่ม)

เดือนสิงหาคม

20-24 , 25-29

39,999.-

8,900

เดือนกันยายน

9-13 , 23-27

 

*ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 4,000 เยน/ทริป/ต่อท่าน*
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด
เนื่องจากทางบริษัทฯได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือกรุณาชำระ 21 วัน ก่อนการเดินทาง

หมายเหตุ     
1.       ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
2.       ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้รวม

                   - ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                               - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

                   - ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.            - ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ 

                   - ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน              - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ          

                   - ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                 - ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง   

                  - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

x   ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยที่ประสงค์จะพำนัก ระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
**ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท**

x  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ ***(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้ บริการ)***

x   ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน

x   ค่าประกันสุขภาพ (สามารถซื้อเพิ่มได้ รายละเอียดด้านหลังโปรแกรม)

x       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

x       ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)