TRIP DETAIL

EXPIRIENCE TRIP BY GRANDTRIPPER
 
มัลดีฟเมืองไทย เกาะหลีเป๊ะ
 
เดินทางวันที่ 22 – 24 เมษายน 2560

วันแรกของการเดินทาง
 
06.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ใกล้ประตูหมายเลข 3 เคาน์เตอร์ D
 
สายการบินไทยสไมล์ โดยมีเจ้าหน้าที่ คอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนการเดินทาง
 
08.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่ โดยสายการบินไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE 269
 
09.45 น. คณะเดินทางถึงสนามบินหาดใหญ่ จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถบัสปรับอากาศวีไอพี 2 ชั้น สู่จังหวัดสตูล
 
ท่าเรือปากบารา
 
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
 
จากนั้นเดินทางต่อไปยังเกาะหลีเป๊ะ ด้วยเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัว
 
แวะถ่ายรูปชมความงามที่อุทยานแห่งชาติเกาะตะรุเตา และเกาะไข่
 
16.00 น. คณะเดินทางถึงที่พัก ณ ไอดีลิคคอนเซปต์รีสอร์ต รีสอร์ทระดับ 5 ดาว อันดับหนึ่งของเกาะหลีเป๊ะ
 
พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย
 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 
สมควรแก่เวลาพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สองของการเดินทาง
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
 
09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือนำเที่ยว เดินทางไปยัง ร่องน้าจาบัง เกาะทีเต็มไปด้วยปะกาลังอ่อนเจ็ดสี
 
ที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในทะเลอันดามัน
 
10.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เกาะหินงาม เกาะที่มีหาดเป็นหินสีดำ
 
หินเหล่านี้จะมีประกายสีดำเข้มสะท้อนกับแสงอาทิตย์ เป็นหาดที่สวยงามเป็นอย่างมาก
 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (บริการด้วยอาหารกล่อง) บริเวณหาดทรายขาว บนเกาะราวี
 
หลังจากรับประทานอาหารสามารถเดินเล่นบริเวณชายหาด สัมผัสบรรยากาศอันร่มรื่นของธรรมชาติ
 
15.00 น. นำท่านดำน้ำดูปะการังอีกครั้ง บริเวณ เกาะยาง ที่นี่ท่านจะได้พบกับปลานานาชนิด ชมปะกาลังเขากวาง
 
และปลาการ์ตูนสีสันสดใส
 
16.00 น. จากนั้นนำท่านสู่อ่าวสอง จุกดำน้ำตื่นฝั่งตะวันตก ของเกาะอาดัง ขมความสวยงามของชายหาดบนเกาะอาดัง
 
เก็บภาพตามอัธยาศัย
 
นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
19.00 น. รับประทานอาหารเย็น พร้อม ปารตี้ตามแบบฉบับแกรนด์ทริปเปอร์
 
วันที่สามของการเดินทาง
 
เช้า รับประทานอาหารเช้า
 
09.30 น. ออกเดินทางกลับท่าเรือปากบาราโดยสปีดโบ๊ทส่วนตัว จากนั้นเดินทางต่อ
 
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง
 
จากนั้นเดินทางสู่หาดใหญ่ ให้ทุกท่านได้ชอปปิ้งที่ตลาดสันติสุขและกิมหยง
 
ได้เวลาอันสมควรจากนั้นเดินทางสู่สนามบินหาดใหญ่
 
16.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมาล์ เที่ยวบินที่ WE266
 
17.45 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
 
*****************************************
 
ราคาท่านละ 16,000 บาท
สมาชิกใช้ส่วนลด GV 2,000 เหลือท่านละ 14,000 บาท


ราคานี้รวม
 
- ราคานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพ-หาดใหญ่
 
- ค่ารถบัสไปกลับหาดใหญ่ ปากบารา
 
- ค่าเรือสปีดโบ๊ทส่วนตัวไปกลับ ปากบารา หลีเป๊ะ
 
- ค่าเรือสปี๊ดโบ๊ทส่วนตัว ดำน้ำ เที่ยวรอบเกาะ
 
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ 2 คืน (พักห้องละ 2 – 3 ท่าน)
 
- ค่าอาหาร 8 มื้อ เครื่องดื่มฟรีไม่อั้นตลอดการเดินทาง
 
- ค่าบัตรผ่านประตูสถานที่ต่างๆ และค่าเข้าชมอุทยานต่างๆ
 
- ค่าบริการค่าทิปไกด์ตลอดการเดินทาง
 
รายการนี้รับเพียง 40 ท่านเท่านั้นนะคะ

 

 

mail สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่าน Call Center 02-746 7700 / 085-677 8866 หรือ Line ID : gtp service