TRIP DETAIL

ย่างกุ้ง หงสาวดี
พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน
โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)
กำหนดการเดินทาง : วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2560
 
วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม 2560 กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – หงสาวดี – พระธาตุอินทร์แขวน
 
06.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 3 ประตู 7 เคาน์เตอร์ 8
 
สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ โดยมีเจ้าหน้าที่แกรนด์ทริปเปอร์
 
คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนการเดินทาง
 
08.45 น. ออกเดินทางสู่กรุงย่างกุ้ง โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL200
 
10.00 น. เดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง กรุงย่างกุ้ง ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
 
(เวลาท้องถิ่นที่เมียนมาร์ช้ากว่าประเทศไทยครึ่งชั่วโมง)
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
บ่าย     จากนั้นนำท่านสักการะ พระเจดีย์ชเวมอดอว์ เจดีย์นี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์แห่งหงสาวดี
 
และนับเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า คนไทยนิยมเรียกว่าพระธาตุมุเตา
 
ภายในบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า ท่านจะได้นมัสการ ณ
 
จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์และสามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล
 
ซึ่งเปรียบเหมือนดั่งค้ำจุนชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไป
 
นำท่านออกเดินทางสู่ คิมปูนแค้มป์ (เชิงเขาไจ้ก์โท) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
 
หยุดพักเปลี่ยนรถเป็นรถบรรทุกหกล้อขึ้นบนภูเขาไจ้ก์โท เพื่อเดินทางสู่โรงแรมที่พักระหว่างทางชมทัศนียภาพอันสวยงามสองข้างทาง
 
(นั่งรถบรรทุกขึ้นไปจนถึงจุดบนสุดของภูเขาไจ้ก์โทที่เป็นที่ตั้งของพระธาตุอินทร์แขวน)
 
เชิญชมทัศนียภาพงดงาม ตื่นตาตื่นใจกับพระธาตุอินทร์แขวน (ซึ่งอยู่ใกล้ที่พักมากใช้เวลาเดินเพียง 10 นาที)
 
พระธาตุอินทร์แขวน ตั้งอยู่บนยอดเขา มีลักษณะเด่นเป็นก้อนหินสีทองขนาดใหญ่
 
ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันอย่างหมิ่นเหม่ เหมือนจะหล่นและท้าทายแรงดึงดูดของโลกโดยไม่ตกลงมา นับเป็น 1 ใน
 
5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวพม่าต้องไปสักการะ และยังเป็นพระธาตุประจำปีจอ
 
ที่คนเกิดปีนี้ต้องไปนมัสการสักการะครั้งหนึ่งในชีวิต
 
ค่ำ     รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรมที่พัก
 
นำท่านสักการะพระธาตุอินทร์แขวน หรือถวายอาหารพระธาตุอินทร์แขวน
 
ท่านจะพบกับบรรยากาศยามเช้าที่สดชื่น ทิวทัศน์งดงาม ความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่า
 
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนภูเขา
 
นำคณะเข้าสู่ที่พัก KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 พระธาตุอินทร์แขวน – หงสาวดี – ย่างกุ้ง – เจดีย์ชเวดากอง
 
เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 
เก็บสัมภาระพร้อมออกเดินทางกลับสู่ หงสาวดีตามเส้นทางเดิม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง)
 
นำท่านสักการะ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว เป็นที่เคารพนับถือของชาวพม่า มีพุทธลักษณะงดงาม
 
โดยจะวางพระบาทเหลื่อมพระบาท ต่างจากพระพุทธไสยาสน์ของไทยที่นิยมวางพระบาทเสมอกัน
 
ด้านหลังพระองค์มีภาพวาดที่สวยงาม จากนั้นนำท่านชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น ซึ่งมีอายุมากกว่า 500 ปี
 
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ
 
ที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะแบบมอญ
 
เที่ยง    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
จากนั้นเดินทางกลับย่างกุ้ง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) หลังจากนั้นนำท่านสักการะ
 
พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี ซึ่งเป็นพระนอนที่มีความสวยงามที่สุด และดวงตาสวยที่สุดของประเทศพม่า
 
ที่บริเวณพระบาทมีภาพวาดรูปสรรพสิ่ง อันล้วนเป็นมิ่งมงคลสูงสุด
 
ประกอบด้วยลายลักษณธรรมจักรข้างละองค์ในบริเวณใจกลางฝ่าพระบาท และล้อมด้วยรูปอัฎจุตรสตกมงคล
 
108 ประการ พระบาทมีลักษณะซ้อนกันซึ่งแตกต่างกับศิลปะของไทย
นำท่านสักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระมหาเจดีย์คู่บ้านคู่เมืองพม่า เป็นเจดีย์ทองคำที่งดงาม
 
ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางเมืองย่างกุ้ง ภายในองค์พระมหาเจดีย์ได้บรรจุเส้นพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน
 
8 เส้น เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีมะเมีย และยังเป็น 1 ใน 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า
 
ซึ่งมีทั้งผู้คนชาวพม่า และชาวต่างชาติพากันสักการะทั้งกลางวันและกลางคืนอย่างไม่ขาดสาย ณ
 
ที่แห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามอย่างน่าอัศจรรย์
 
ไม่ว่าจะเป็นความงามของวิหารทิศที่ทำเป็นศาลาโถงครอบด้วยหลังคาทรงปราสาทซ้อนเป็นชั้นๆ ที่เรียกว่า
 
พยาธาตุ รายรอบองค์พระเจดีย์ ภายในประดิษฐานพระประธานสำหรับให้ประชาชนมากราบไหว้บูชา
 
ค่ำ    รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
นำคณะเข้าสู่ที่พัก JASMINE PALACE HOTEL หรือเทียบเท่า
 
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2560 ย่างกุ้ง – กรุงเทพฯ
 
เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
 
นำท่านนมัสการ เจดีย์โบตะทาวน์ ได้สร้างเจดีย์โบตะทาวน์ ประดิษฐานในวิหารด้านขวามือ
 
เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยที่มีลักษณะงดงามยิ่งนัก และด้านซ้ายมือจะเป็นรูปปั้น นัตโบโบยี หรือเทพทันใจ
 
ซึ่งชาวพม่ารวมถึงชาวไทยนิยมไปกราบไหว้บูชา ด้วยที่เชื่อว่าเมื่ออธิษฐานสิ่งใดแล้วจะสมปรารถนาทันใจ
 
จากนั้นนำท่านสักการะ เทพกระซิบ อะมาดอว์เมี๊ยะ การบูชานั้นจะต้องกระซิบขอพรที่ข้างหูเบาๆ
 
และบูชาด้วยมะพร้าว กล้วยนากที่เขาจัดไว้เป็นชุดแล้ว นอกจากนี้ยังนิยมบูชาด้วยน้ำนม และข้าวตอก
 
รวมทั้งดอกไม้ ซึ่งมักจะเป็นดอกมหาหงส์ ที่คนพม่านิยมใช้บูชาพระกันทั่วไป
 
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ ครอบเศียรครอบเกล้าโดยพระบรมสารีริกธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
 
และพระสารีบุตรเพื่อ ความเป็นศิริมงคล วัดกาบาเอ
 
จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดสก๊อตมาร์เก็ต
 
ซึ่งสร้างเมื่อครั้งพม่ายังคงเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษ
 
ให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกพื้นเมืองมากมายในราคาถูก เช่น ไม้แกะสลัก
 
พระพุทธรูปไม้หอมแกะสลัก แป้งทานาคา ผ้าปักพื้นเมือง เครื่องเงิน ไข่มุก และหยกพม่า
 
สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่สนามบินย่างกุ้ง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 
19.45 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL207
 
21.45 น. คณะเดินทางถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมด้วยความประทับใจ
 
*********************************
 
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะอากาศ
 
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ
 
จะคำนึงถึงผลประโยชน์และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสำคัญ