TRIP DETAIL

 

รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน
พิเศษ!!นั่งรถลากเลื่อน Husky Sledding
กำหนดการเดินทาง : 23-28 เดือนมีนาคม 2560


วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ดูไบ – มอสโคว

22.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู 9 แถว T

วันที่สอง ดูไบ – มอสโคว์ – จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล – ห้างสรรพสินค้ากุม
 
01.35 น. ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385
             (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 
04.45 น. ถึงสนามบิน เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แวะเปลี่ยนเครื่อง
 
09.35 น. เดินทางสู่ มอสโคว์ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK133 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 
13.45 น. เดินทางถึง สนามบินโดโมเดโดโว สหพันธรัฐรัสเซียผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วvนำท่านสู่ จัตุรัสแดงคำว่าสีแดงในความหมาย                 รัสเซีย คือ สิ่งสวยงาม จัตุรัสแดงนี้เป็นลานกว้างเป็นเวทีของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของรัสเซียไม่ว่าจะเป็นงานเฉลิมฉลองทาง                       ศาสนา การประท้วงทางการเมืองจัตุรัสแดงสร้างในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 17ปัจจุบันใช้จัดงานในช่วงเทศกาลสำคัญๆ เช่น วันปีใหม่ วันชาติ วัน                 แรงงานและวันระลึกสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในบริเวณจัตุรัสแดงท่านจะได้ ชมมหาวิหารเซนต์บาซิล สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานที่ 4 จอมโหด                 ศิลปะเป็นแบบรัสเซียโบราณประกอบด้วยยอดโดม 9 ยอดเพื่อเป็นอนุสรณ์มีชัยชนะเหนือพวกตาตาร์ (มองโกล) อย่างเด็ดขาดใช้เป็นห้อสำหรับ               สวดมนต์ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15 หอนาฬิกาซาวิเออร์ตั้งอยู่บนป้อมสปาสกายา สูง 67 เมตร บนยอดมีดาวแดง 5 แฉกที่ทำมาจากทับทิม                   หนัก 20 ตันซึ่งพรรคคอมมิวนิสต์นำมาประดับไว้ลักษณะคล้ายหอบิ๊กเบนที่ลอนดอนห้างสรรพสินค้ากุม สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมืองเป็น                   ห้างที่ใหญ่โตและสวยงามจำหน่ายสินค้าอุปโภค เสื้อผ้า แบรนด์เนมเครื่องสำอาง น้ำหอม และสินค้าที่ระลึก มีร้านค้ากว่า 200 ร้าน
 
ค่ำ         บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN HOTELหรือระดับเดียวกัน
 
วันที่สาม เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน – สแปร์โร่ฮิลล์ –รัสเซี่ยนเซอร์คัส
 
เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านสู่ เมืองหิมะ(SnowPark) ที่สร้างขึ้นจากหิมะทั้งหมดที่มีการสร้างประติมากรรมน้ำแข็งเป็นรูป              ร่างต่างๆที่สวยงาม มีทั้งอาคาร,รูปปั้น, และสิ่งต่างๆมากมาย ให้ท่านได้สนุกสนามกับการเล่นในเมืองหิมะรวมถึงการถ่ายรูปกับ สุนัขพันธุ์ฮัสกี้
             ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ ในเขตหนาวซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธ์นี้เพื่อ              ใช้ในการลากเลื่อนบนน้ําแข็ง หรือหิมะ
 
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังจากนั้นนำพาท่านเล่นกิจกรรมสุดพิเศษ Husky Sleddingหรือสุนัขลากเลื่อนให้ท่านได้สัมผัส                             ประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อนสุดแสนพิเศษหลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สแปร์โร่ฮิลล์ หรือ เนินเขานกกระจอก
              หน้ามหาวิทยาลัยมอสโคว์ ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียที่นี่จะเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโก เช่น                 ตึกสูง 7ตึกที่สร้างในสมัยของสตาลิน
 
ค่ำ          บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจากนั้นชมการแสดงละครสัตว์ที่ขึ้นชื่อของรัสเซีย รัสเซี่ยนเซอร์คัสเป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ไม่ควรพลาด
              ผสมผสานกับการแสดงกายากรรมและมายากลอันน่าตื่นตาตื่นใจได้เวลาอันสมควรนำท่าน สู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN HOTEL
              หรือระดับเดียวกัน
 
วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟกี้ – พระราชวังเครมลิน –พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์ - ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
 
เช้า          บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเที่ยวชมสถานีรถไฟใต้ดิน ใครมามอสโคว์จะต้องได้ลองนั่งรถไฟใต้ดินดูสักครั้งเพราะ                      นอกจากจะมีสถานีรถไฟใต้ดินที่สวยที่สุดในโลกแล้วยังมีความลึกอีกต่างหากรถไฟใต้ดินทำให้ผู้คนสามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้สะดวก                  กว่าบนถนนทั่วไปสถานีรถไฟใต้ดินเป็นสิ่งก่อสร้างที่ชาวรัสเซียสามารถอวดชาวต่างชาติให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ตลอดจนประวัติศาสตร์ความ                    เป็นชาตินิยมและวัฒนธรรรมประเพณีอันสวยงามอันเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเนื่องจากการตกแต่งของแต่ละสถานีที่ต่างกัน                  ด้วยประติมากรรม โคมไฟระย้าเครื่องแก้ว และหินอ่อนนำท่านสู่ ตลาดอิสมายลอฟกี้ตลาดขายสินค้าพื้นเมืองซึ่งท่านจะได้พบกับสินค้าของที่                  ระลึกมากมายอิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย อาทิเช่น ตุ๊กตามาทรอชก้า(แม่ลูกดก)ผ้าพันคอ กล่องดนตรีรูปแบบต่างๆ กล่องไม้ พวง                    กุญแจ ไม้แกะสลักและสินค้าของที่ระลึกอื่นๆ อีกมากมาย
 
กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเข้าชม พระราชวังเครมลินจุดกำเนิดแห่งประวัติศาสตร์รัสเซียที่มีอายุยาวนานกว่า 850 ปี
                 ตั้งอยู่บนเนินสูงถึง 40 เมตร ริมแม่น้ำมอสโก ชม พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซีย
                 ซึ่งเป็นที่เก็บสมบัติล้ำค่าของกษัตริย์รัสเซีย ทั้งเครื่องประดับที่ทำด้วยเพชรทองคำ อุปกรณ์การสู้รบของกษัตริย์สมัยโบราณ
                 ชุดฉลองพระองค์ของกษัตริย์และพระราชินี ชม โบสถ์อัสสัมชัญเป็นโบสถ์ที่สำคัญใช้ในงานพิธีกรรม ที่สำคัญ
                 สร้างโดยสถาปนิกชาวอิตาเลียน ชม ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ สร้างในสมัยค.ศ.1586 เพื่อต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกและยังไม่เคยมีการใช้                  ยิงเลยทำด้วยบรอนซ์ และมีลูกกระสุน น้ำหนักลูกละประมาณ 1 ตันนับว่าเป็นของสะสมในยุคนั้น ชม หอระฆังพระเจ้าอีวาน มีความสูง 81                        เมตรถือเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในยุคนั้น และได้ออกกฎหมายห้ามก่อสร้างสิ่งใดๆสูงเกินหอระฆังนี้ ภายในหอระฆังมีระฆัง 21 ใบ
                 ชมระฆังที่ใหญ่ที่สุดของเครมลิน เรียกว่า ระฆัง พระเจ้าซาร์สร้างในสมัยพระนางแอนนาที่ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลก
                 แต่เนื่องจากมีความผิดพลาด จึงทำให้ระฆังแตกออก(กรุณาเตรียมกระเป๋าสะพายใบเล็ก)
 
ค่ำ           บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร **จากนั้นนำคณะ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองหลวงมอสโคว์ที่มีการตกแต่งไฟ                  ตามอาคารและสถานที่สำคัญอย่างสวยงาม**นำท่านสู่ที่พัก ณ HOLIDAY INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน
 
**ตั้งแต่เดือนธันวาคม เข้าสู่ฤดูหนาว หากไม่สามารถล่องเรือได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมจากการล่องเรือเป็นชมโชว์บัลเ
ล่ต์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ**
 
วันที่ห้า ซากอร์ส – โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ –ถนนอารบัท - ดูไบ
 
เช้า         บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองซากอร์ส ที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในคริสต์ศตวรรษ                ที่14-17 เป็นที่แสวงบุญของประเทศวิทยาลัยสอนศิลปะการร้องเพลงทางศาสนา การวาดภาพไอคอนเป็นวิทยาลัยสงฆ์ที่มีบาทหลวงและ                      นักศึกษาจำนวนนับร้อยคนเข้าชมโบสถ์เก่าแก่ สร้างในคริสต์ศตวรรษที่ 16 ตกแต่งภายในด้วยภาพนักบุญมีแท่นสำหรับประกอบพิธีของพระ                    สังฆราชและสำหรับนักร้องนำสวด ชมโบสถ์อัสสัมชัญ สร้างในสมัยพระเจ้าอีวานเลียนแบบมหาวิหารอัสสัมชัญที่จัตุรัสวิหารแห่งเครมลิน
               ตกแต่งภายในด้วยภาพเฟรสโกและภาพไอคอน สร้างในปี ค.ศ.1422-1423เป็นโบสถ์แรกของเมืองนี้ สถาปัตยกรรมแบบยอดโดมหัวหอม สี                    ทองภายในตกแต่งด้วยภาพเฟรสโกและไอคอน ห้ามใช้เสียงภายในเป็นโบสถ์ที่ทำพิธี ท่านสามารถร่วมสักการะ โลงศพของนักบุญเซอร์เจียส
               พร้อมกับประชาชนชาวรัสเซียได้ จากนั้นมีเวลาเล็กน้อยให้ถ่ายรูปกับหอระฆังหรือจะรองน้ำจาก บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ กลับไปเป็นสิริมงคล
               น้ำในบ่อเป็นน้ำธรรมชาติ มีเรื่องเล่าว่า “ชายตาบอดเดินทางมาที่โบสถ์แล้วค้นพบบ่อน้ำโดยบังเอิญหลังจากนำน้ำมาล้างหน้าความศักดิ์สิทธิ์ก็                ทำให้ชายตาบอดสามารถมองเห็นได้”
 
กลางวัน    บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารหลังจากนั้นนำท่านชม มหาวิหาร เซนต์ซาเวียร์ซึ่งเป็นวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียตั้งอยู่ใจกลาง                   เมืองติดกับแม่น้ำมอสโคว์ รอบๆวิหารจะมีภาพหล่อโลหะเป็นรูปนักรบโบราณกับกษัตริย์ที่สวยงามและเหมือนจริง นำท่านเดินทางสู่
                ถนนอารบัท เป็นถนนคนเดินห้ามรถผ่านเป็นถนนศิลปินและแหล่งพบปะของผู้คนในเมืองเป็นทั้งย่านการค้าและแหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้า                           จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของที่ระลึกต่างๆ มีศิลปินมานั่งวาดรูป ทั้งรูปเหมือน ภาพขาว-ดำ ภาพสีต่างๆและรูปล้อเลียน
 
ค่ำ            บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินมอสโคว์
 
23.55 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 132แวะเปลี่ยนเครื่อง (ประมาณ 5.30 ชม.)
                (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)
 
11.45 น.   เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ โดยเที่ยวบินที่ EK 370  (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) วันที่หก กรุงเทพฯ
 
20.50 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ์ภาพพร้อมความประทับใจ
 
*******************************
อัตราค่าบริการ
 
เด็ก (อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียง) ลดท่านละ 2,000 บาท
พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 6,500 บาท
 
อัตรานี้รวม
 
- ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
 
- ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
 
- ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 
- ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 
- ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 
- ค่าประกันภัยในการเดินทาง 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
- ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น คนขับรถท้องถิ่น และทิปหัวหน้าทัวร์ไทย
 
อัตรานี้ไม่รวม
 
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 
- ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30
 
กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด
 
และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
 
เงื่อนไขในการจองทัวร์
 
1. สำหรับการจอง กรุณาชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท (หลังจองภายใน 3วัน) พร้อมสำเนาหนังสือเดินทาง
 
2. ชำระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน
 
3. หากไม่ชำระค่าใช้จ่ายภายในกำหนดทางบริษัทจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
 
1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนมัดจำทั้งหมด
 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่ายเบื้องต้น 5,000 บาท
 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน เก็บเงินมัดจำทั้งหมด
 
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-25 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50%ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 
5. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100%ของราคาค่าทัวร์ทั้งหมด
 
หมายเหตุ
 
1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้าในกรณีที่ผู้เดินไม่ถึง 30 ท่านและทางบริษัทยินดีคืนเงินโดยหักเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง
 
2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการเมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย และไม่รับผิดชอบใดๆในกรณีที่สูญหายสูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์เช่นภัยธรรมชาติ ปัญหาการเมือง เป็นต้น
 
3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จหากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 
4. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทหรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทจะถือว่าท่านรับทราบและยอบรับเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

 


mail สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่าน Call Center 02-746 7700 / 085-677 8866 หรือ Line ID : gtp service