TRIP DETAILฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน

ชมวิวเกาะฮ่องกงบนยอดเขา วิคตอเรีย พีค

หมุนกังหันขอโชคลาภและแก้ชงตามความเชื่อของคนฮ่องกง ณ วัดแชกงหมิว

เต็มอิ่มกับ ดิสนีย์แลนด์ กับเครื่องเล่นโซนใหม่ I RONMAN Experience

 ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี  SYMPHONY OF LIGHT 

พิเศษ1. บินหรูกับเครื่องลำใหญ่ที่สุดในโลก A380

พิเศษ2. พักโรงแรมระดับ 4 ดาว

พิเศษ3. อิสระดีสนีย์แลนด์เต็มวัน

 

วันแรก          กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
11.00 น.     พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 9 เคาน์เตอร์ T สายการบิน EMIRATES  พบเจ้าหน้าที่ทำการเช็คอินตั๋ว
14.00 น.     บินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน EK 384 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง                
18.05 น.   
ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ให้คณะท่านออก Exit B”
                  จากนั้นนำท่านเดินทางผ่านสะพานชิงหม่า ซึ่งเป็นสะพานที่ถือได้ว่าเป็นสะพานรางคู่ที่ยาวที่สุดในโลก
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (1) 
                  นำท่านชม  A SYMPHONY OF LIGHTS ความมหัศจรรย์เริ่มต้นในเวลา 20.00 น. ทุกค่ำคืน  การแสดงมัลติมีเดียสุดยอดตระการตาที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นการแสดงแสงและเสียงถาวรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครอบคลุมพื้นที่อาคารตึกระฟ้าสำคัญต่างๆที่ตั้งอยู่สองฟากฝั่งของอ่าววิคตอเรียโดยบนดาดฟ้าของตึกเหล่านี้ประดับไปด้วยแสงไฟ ซึ่งเพียงกดสวิตช์ก็จะส่องแสงสว่างตระการตาเป็นสีต่างๆ แสดงให้เห็นถึงบรรยากาศอันคึกคักของฮ่องกง
นำท่านเข้าสู่ที่พัก... PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL/ REGAL AIRPORT HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สอง       ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
บริการท่านด้วยติ่มซำขึ้นชื่อของฮ่องกง อาทิ ฮะเก๋า, ขนมจีบกุ้ง, ก๋วยเตี๋ยวหลอด, โจ๊ก เป็นต้น (2)  
                   นำท่านเดินทางสู่  ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ อาณาจักรแห่งจินตนาการนี้ประกอบด้วยพื้นที่ 7 ส่วน ได้แก่ เมนสตรีท-ยูเอสเอ , แอดเวนเจอร์แลนด์ , แฟนตาซีแลนด์ , ทูมอร์โรว์แลนด์ , ทอย สตอรี่ แลนด์ , กริซลีย์ กัลช์ และมิสทิค พอยท์ และพบกับเครื่องเล่นใหม่อย่าง I RONMAN Experience บินไปกับไอร่อนแมน เหนือฟากฟ้าของฮ่องกง  เชิญท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นในดิสนีย์แลนด์และโซนต่างๆ ต่อตามอัธยาศัย ชมไฮไลท์ ตอนกลางคืน การแสดงพลุ ประกอบแสง สี เสียง อันสวยงามตระการตาโซน Toy Story Land นี้จะเป็นโซนที่ใหญ่ที่สุดใน Hong Kong Disneyland โดยเหล่าของเล่นจากภาพยนตร์ แอนิเมชั่นชื่อดัง TOY STORY จากของเล่นที่เป็นชิ้นเล็ก ๆ กลับกลายเป็นใหญ่โตขึ้นราวกับว่าเราตัวเล็กลงและหลุดเข้าไปในอาณาจักรของเล่นในสวนหลังบ้านของ ANDY เพลิดเพลินกับของเล่นและกิจกรรมมากมายในโซนใหม่นี้ 
**อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย**
นำท่านเข้าสู่ที่พัก... PENTA HOTEL/REGAL ORIENTAL HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม       ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค - รีพลัสเบย์ - วัดแชกงหมิว - ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
เช้า              บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 
                  จากนั้นนำท่าน ขึ้นสู่ยอดเขา  VICTORIA PEAK โดยรถบัสชมวิวสูงที่สุดและสวยที่สุดของฮ่องกง สัมผัสบรรยากาศบริสุทธิ์สดชื่น สามารถชมทัศนียภาพอันงดงามของ เกาะฮ่องกงและเกาลูนได้ทั้งเกาะอย่างชัดเจน ทั้งนี้ยังตื่นตากับตึกระฟ้าที่สูงตระหง่านและอาคารต่างๆ ที่ก่อสร้างตรงตามหลักฮวงจุ้ย อาทิ ตึกเซ็นทรัลพลาซ่า, ตึกไชน่าแบงค์และตึกอื่นๆ อันเป็นที่ตั้งของธุรกิจ ชั้นนำของฮ่องกงพร้อมทั้งถ่ายภาพอันสวยงามน่าประทับใจ  
                  นำท่านเยี่ยมชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยม และใช้ในการเสริมดวงเรื่องฮวงจุ้ย  พร้อมนมัสการขอพรจากเจ้าแม่กวนอิม และเทพเจ้าแห่งโชคลาภเพื่อเป็นสิริมงคลที่บริเวณชายหาด REPULSE BAY ข้ามสะพานต่ออายุซึ่งเชื่อกันว่าข้ามหนึ่งครั้งจะมีอายุเพิ่มขึ้น 3ปี  จากนั้นให้ท่านได้รับพลังจากศาลาแปดทิศ ซึ่งถือว่าเป็นจุดรวมรับพลังที่ดีที่สุดของฮ่องกง  อีกทั้งยังให้ท่านได้ขอพรเรื่องเนื้อคู่ ณ จุดนี้ได้อีกด้วย.นำท่านชมร้านยาสมุนไพร เป็นสินค้าโอท๊อปท้องถิ่นของฮ่องกง ให้ท่านได้ชมยาจีน ซึ่งถือเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านของคนจีนในการใช้ยารักษาโรค นำท่านเดินทางสู่ วัดแชกงหมิว เพื่อสักการะเทพเจ้าแชกง และให้ท่านหมุนกังหันทองแดง ที่เชื่อกันว่าถ้าหมุน 3 รอบ จะขับไล่สิ่งชั่วร้ายและ นำแต่สิ่งดีๆ มาให้ ชาวฮ่องกงนิยมไปสักการะที่วัดนี้ในวันขึ้นปีใหม่
กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)                 
                  นำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ณ DUTY FREE  ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนเนมต่างๆ  จากนั้นอิสระให้ท่านเต็มอิ่มกับการช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ยมักจะตั้งต้นกันที่สถานีจิมซาจุ่ย มีร้านขายของทั้งเครื่องหนัง, เครื่องกีฬา, เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป
                  **อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย**  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

21.50 น.     บินลัดฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ  โดยสายการบิน   EMIRATE AIRLINE เที่ยวบินที่ EK 385
23.45 น.     คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 

****************************************

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการ

ออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***  คณะยืนยันการเดินทางที่ 9 ท่านมีหัวหน้าทัวร์

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

 

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

14 – 16 กรกฎาคม 2560

15,555

15,555

15,555

5,000

15 – 17 กรกฎาคม 2560

15,555

15,555

15,555

5,000

21 – 23 กรกฎาคม 2560

15,555

15,555

15,555

5,000

22 – 24 กรกฎาคม 2560

15,555

15,555

15,555

5,000

29 – 31 กรกฎาคม 2560

15,555

15,555

15,555

5,000

 

หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ท่านละ 2,000 บาท

  • โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
  • หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า

อัตราค่าบริการนี้รวม

- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                  
- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.                
- ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน  
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                           
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

x ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

x ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน

x ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไขการชำระค่าบริการ

  1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินมัดจำเป็นเงินจำนวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อสำรองที่นั่ง
  2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องชำระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ชำระเงิน หรือชำระเงินไม่ครบภายในกำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ
  3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องทำในวันเวลาทำการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดทำการของทางบริษัท