TRIP DETAIL

ฮ่องกง – เซินเจิ้น – จูไห่ 3 วัน 2 คืน
กำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ์ 2560
โดยสายการบินไทย
 
วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เซินเจิ้น – ช้อปปิ้งหลอหวู่ – ชมโชว์ 3 มิติ

05.00 น. สมาชิกพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูททางเข้าหมายเลข 3
 
เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ
 
และอำนวยความสะดวกด้านเอกสารก่อนการเดินทาง
 
08.00 น. ออกเดินทาง โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 600  (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
11.45 น. เดินทางถึงสนามบิน Hongkong International Airport (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)
 
ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะลันเตาฮ่องกงเป็นดินแดนตอนปลายสุดทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศจีนติดกับมณฑลกวางตุ้งประกอบด้วย
 
เกาะฮ่องกงนิวเทอร์ริทอรีส์เกาลูนและเกาะเล็กๆอีก 235 เกาะหลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วพร้อมกัน ณ
 
ทางออก EXIT B
 
เที่ยง รับประทานอาหาร
 
จากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ก่อนออกเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองเซินเจิ้น โดยรถโค้ช เซินเจิ้นนำท่านเที่ยวชมเมืองเซินเจิ้น ...นำท่านชมโชว์
 
MANGROVE GROOVE เป็นโชว์ม่านน้ำแบบ3D
 
เป็นโชว์ที่เกี่ยวกับเด็กหญิงผู้กล้ากับลิงวิเศษที่ออกตามหาเครื่องบรรเลงเพลงที่มีชื่อว่า "ปีกแห่งความรัก"
 
เพื่อเอามาช่วยนกที่ถูกทำลายจากมนต์ (มลพิษ) ในป่าโกงกางที่ใช้ทุนสร้างกว่า 200 ล้านหยวนจัดแสดงที่ OCT

BAY WATER SHOW THEATRE ซึ่งเป็นโรงละครทางน้ำขนาดใหญ่ที่สามารถจุได้ 2,595 คน ใช้เวลา 28
 
เดือนในการสร้างแท่นแสดงบนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ 5,600 ตารางเมตร เป็นศิลปะแนวใหม่
 
และเป็นความท้าทายเกี่ยวกับเทคโนโลยี และสร้างเพื่อเป็นตัวแทนของธรรมชาติการแสดงบนเวทีมีทั้งหมด 4 องค์
 
ประกอบผสมผสานกับมหัศจรรย์ของมนต์เสน่ห์ของภาพเสมือนจริง
 
การแสดงใช้อุปกรณ์เช่นแสงเลเซอร์ไฟเครื่องเปล่งแสงม่านน้ำระเบิดน้ำ ฯลฯ กว่า 600 ชนิดเป็นโชว์น้ำที่ใหญ่
 
และทันสมัยที่สุดในโลกโชว์การแสดงสื่อประสมในช่วงเวลากลางคืนเป็นสัญลักษณ์ใหม่ในท่าเรือ OCT
 
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
 
เดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ CENTURY PLAZA HOTEL SHENZHEN หรือเทียบเท่า
 
No.4001 Chunfeng Rd., Luohu District, Shenzhen 518001, China


วันที่สองของการเดินทาง เซินเจิ้น – จูไห่ – หวีหนี่ – วัดไป่เหลียน – ตลาดใต้ดินกงเป่ย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านเพลิดเพลินกับการต่อราคาสินค้ามากกว่า 50% ที่คนไทยขนานนามว่ามาบุญครองเซินเจิ้น หรือหลอหวู่ซิตี้
 
ท่านจะพบกับสินค้าก๊อปปี้แบรนด์เนมชื่อดังมากมาย อาทิ Armani, Prada, Gucci, Burberry, Cartier, Chanel,
 
Coach, Dior Fendi, Louis Vuitton, Chole ฯลฯ จากนั้นนำท่านสู่ร้านหยก
 
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5
 
ของประเทศจีนจูไห่ได้รับการยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็นเมืองมหัศจรรย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
(Amazing City in China)
 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านถ่ายรูปกับสาวงาม หวีหนี่ จูไห่ฟิชเชอร์เกิร์ล สาวงามกลางทะเลสัญลักษณ์ของเมืองจูไห่
 
บริเวณอ่าวเซียงหู นั่งรถผ่านชมทิวทัศน์ของ ถนนคู่รัก The Lover’s Road
 
ถนนเรียบชายหาดที่สวยงามแสนจะโรแมนติก เหมาะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ปัจจุบันเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รัก
 
จากนั้นนำท่านผ่านชมถนนคู่รัก (The Lover Road) ซึ่งเป็นถนนเลียบชายหาดที่แสนจะโรแมนติก
 
ซึ่งทางรัฐบาลเมืองจูไห่ได้ทำไว้ขึ้นเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและยังเป็นที่นิยมของบรรดาคู่รักทั้งหลาย......
 
นำท่านชมวัดไป่เหลียน (วัดดอกบัวขาว) เป็นวัดซึ่งมีวิวทิวทัศน์สวยงามมาก
 
ภายในบริเวณวัดจะมีบันไดเดินขึ้นไปกราบนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจูไห่ให้ความนับถือ ได้แก่เทพเจ้าแห่งโชคลาภ, เทพเจ้ากวนอู, เจ้าแม่กวนอิม นำท่านชมสินค้ายาประจำบ้านของชาวจีน ยาบัวหิมะ
 
สรรพคุณหลากหลายและ แวะชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหมจีนที่มีชื่อเสียง
 
นำท่านสู่ตลาดใต้ดินกงเป่ย แหล่งช้อปปิ้งแหล่งใหญ่ของเมืองจูไห่มีสินค้ามากมายให้ท่านเลือกซื้อ
 
จากนั้นนำท่านชิมชาจีน ชารสชาติดีขึ้นชื่อของจีน ท่านสามารถเลือกซื้อฝากคนทางบ้านได้
 
ค่ำ   รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 
เดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ 2000 HOTEL (ZHUHAI) หรือเทียบเท่า
 
No. 121, E.Renmin Rd., Xiangzhou, Zhuhai, China

วันที่สามของการเดินทาง จูไห่ – ฮ่องกง – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ


เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 
นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ และนั่งเรือเฟอร์รี่ เพื่อเดินทางสู่ ฮ่องกง (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
 
จากนั้นนำท่านสู่ชายหาดน้ำตื้น อ่าวรีพลัสเบย์ นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม เทพเจ้าแห่งโชคลาภ
 
พระพุทธรูปและเทพเจ้าต่างๆ ประดิษฐานไว้มากมายตามความศรัทธา
 
อิสระท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามอัธยาศัย นำท่านเที่ยวชม วัดแชกงหมิว หรือวัดกังหันนำโชค
 
เป็นวัดเก่าแก่ของฮ่องกง สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิง
 
ขึ้นชื่อลือชาในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ในด้านของโชคลาภทรัพย์สินเงินทอง โดยมีรูปปั้นเจ้าพ่อแช้ ก๊ง
 
และดาบไร้พ่ายเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ประจำวัด และวัดแชกง
 
ยังเป็นที่มาของจี้กังหันนำโชคที่มีชื่อเสียงของวงการการท่องเที่ยวฮ่องกง ที่ไม่ว่าทัวร์ไหนที่มาฮ่องกง
 
เป็นต้องเลือกเช่าเลือกซื้อสินค้ามงคลชิ้นนี้ เพื่อเสริมสร้างบารมี และศิริมงคลให้กับชีวิต
 
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร
 
นำท่านเยี่ยม ชมโรงงานจิวเวอร์รี่ ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอด
 
และนำท่านเยี่ยมชมสมุนไพรจีน ซึ่งถือเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากแด่คนทางบ้าน
 
ให้ท่านอิสระได้ช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ CITY GATE OUTLET มีสินค้าราคาพิเศษให้เลือกซื้ออย่างครบครันตั้งแต่
 
NIKE, ADIDAS, QUICK SILVER, BODYSHOP, BALLY, CITY CHAIN ฯลฯ
 
จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย อาทิเช่นช้อปปิ้งที่ Ocean Terminal และ Harbour City
 
กับสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังต่างๆระดับโลกกว่า 700 ร้านค้า เช่น Amani, Prada, Gucci Burberry, Cartier,
 
Chanel, Coach, Dior , Fendi, Louis Vuitton, Chole, ของเด็กเล่นที่ห้าง Toy r’usแหล่งช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ DFS Galleria เช่น Burberry, Cartier, Chanel, Coach, Dior, Fendi, Louis
 
Vuitton, Choleฯลฯ
 
สมควรแก่เวลาพร้อมกันณจุดนัดหมายเพื่อเดินทางสู่สนามบินฮ่องกง
 
18.55 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการไทย เที่ยวบิน TG 639 (บริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง)
 
20.40 น. เดินถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
 
************************************************