TRIP DETAILBEST JOURNEY IN TAIWAN 5D3N

เยือนเกาะไต้หวัน  ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทราที่สวยงามดั่งภาพวาด

ชมเศียรราชินี ประติมากรรมที่ธรรมชาติรังสรรค์ขึ้นมา ณ อุทยานเย่หลิว

ตื่นตาตื่นใจไปกับสมบัติจีนโบราณกว่า  6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง

ชมตึก 101 ที่เคยสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก ความภาคภูมิใจของชาวไต้หวัน

ช้อปปิ้งสุดมันส์ ณ ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

 เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน / เสี่ยวหลงเปา / พระกระโดดกำแพง

 

ราคาเริ่มต้น 16,777  บาท พักระดับ 4 และ 5 ดาว

เดินทางเดือน มิถุนายน – กันยายน 2560

เครื่องลำใหญ่ บินตรงโดยสายการบิน NOK SCOOT

วันที่หนึ่ง       กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง
21.30 น.
      นัดหมายคณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 แถว 6 สายการบินนกสกู๊ต  
                    (หรือนัดหมายเวลา 23.00 น. สำหรับวันที่ไฟลท์บินเวลา 02.15 น.)

วันที่สอง       สนามบินเถาหยวน – วัดจงไถซาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ ไถจง – อาบน้ำแร่โรงแรม 5 ดาว
00.20 น. หรือ 02.15 น.
เดินทางโดยสายการบิน สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW182
                                     นำท่านเหิรฟ้าสู่ ไทเป  (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)
5.10 น.
 หรือ 07.05 น.  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน ประเทศไต้หวัน หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ นำคณะเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน                  
(สายการบินนกสกู๊ตจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน
ดังนั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามวันเดินทางของท่านด้านท้ายโปรแกรม)
วันเช็คอินตรงกับวัน อาทิตย์ อังคาร พุทธ และ เสาร์ ไฟลท์บิน XW182 (02.15-07.05)
วันเช็คอินตรงกับวัน จันทร์ พฤหัส และ ศุกร์               ไฟลท์บิน XW182 (00.20-05.15)
เช้า              บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)

                    นำท่านเที่ยวชม วัดจงไถซาน ซึ่งถือว่าเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในโลก  นำท่านกราบ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์ภายในวัด   
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู ชาบูไต้หวัน(บุฟเฟ่ต์)
บ่าย             นำท่านลงเรือสำหรับคณะ ล่องทะเลสาบสุริยัน - จันทรา 
                    นำคณะนมัสการพระอัฐิของพระถังซัมจั๋งที่ วัดพระถังซัมจั๋ง ที่อันเชิญมาจากชมพูทวีป
                    จากนั้นนำท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดเหวินหวู่ สักการะศาสดาขงจื๊อเทพเจ้าแห่งปัญญาและเทพกวนอู             
                    จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่เมืองไทจงเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ3 ของไต้หวัน
ค่ำ                  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
พักที่
            THE SUN HOT SPRING & RESORT ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า อิสระพักผ่อนและเพลิดเพลินกับน้ำแร่หรือน้ำพุร้อนที่ล้อมรอบด้วยภูเขาและบรรยากาศสบาย ๆ ท่ามกลางธรรมชาติ การอาบน้ำแร่หรือน้ำพุร้อนเพื่อสุขภาพ จะช่วยบรรเทาอาการปวดเส้นประสาท,ปวดกล้ามเนื้อ,ปวดข้อ,ปวดไหล่ ช่วยให้คุณสามารถกู้คืนจากความเมื่อยล้าต่อการมีสุขภาพที่ดีขึ้นผิวพรรณงาม

วันที่สาม       ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านใบชา – พิพิธภัณฑ์กู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                     
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง ไทเป เมืองหลวงประเทศไต้หวัน
                    นำท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมพายสับปะรด ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ร้านเหว่ยเก๋อ          
                    แวะชมศูนย์ สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) ที่เป็นเครื่องประดับเพื่อสุขภาพ มีทั้งแบบสร้อยข้อมือ และสร้อยคอ มีคุณสมบัติในป้องกันรังสี ช่วยการไหลเวียนของเลือดในร่างกายคนเรา รวมทั้งมีชมหยกไต้หวัน และปะการังแดง เครื่องประดับล้ำค่าของชาวไต้หวันตั้งแต่โบราณ
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู เสี่ยวหลงเปา
บ่าย
              จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค 
                    แวะชิมชาอูหลงที่ ร้านใบชา ชาที่ขึ้นชื่อที่สุดของไต้หวัน มีรสชาติหอม มีสรรพคุณช่วยละลายไขมัน ปลูกบนเขาอาลีซานในระดับความสูงเป็นพันเมตรจากระดับน้ำทะเล และเป็นของฝากที่คนไทยนิยมซื้อกลับเป็นของฝากชนิดหนึ่ง              
                    จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์กู้กง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บวัตถุและผลงานทางศิลปะของจีนโบราณ 
                    จากนั้นนำท่านสนุกสนานกับการช้อปปิ้งในย่าน ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทเป และยังมีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า รองเท้า และของกินพื้นเมืองมากมายที่ท่านจะต้องประทับใจ
ค่ำ                อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ณ ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
พักที่            CHATEAU DE CHINE ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่สี่           ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานเย่หลิว COSMETIC SHOP ตีกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นชั้น89) – ตลาดซีเหมินติง
เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
                    
เดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นถนนคนเดินเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงในไต้หวัน เพลิดเพลินบรรยากาศแบบดั้งเดิมของร้านค้า ร้านอาหารของชาวไต้หวันในอดีต ชื่นชมวิวทิวทัศน์ รวมทั้งเลือกชิมและซื้อชาจากร้านค้า มากมาย
                    เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ เหยหลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน 
เที่ยง            บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ด
บ่าย
             จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก ชมวิวชั้น 89 ถ้าใครต้องการขึ้นชมวิวแจ้งกับไกด์หน้างานค่าขึ้นประมาณ 600 NTD) 
ค่ำ               บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!! บริการท่านด้วยเมนู พระกระโดดกำแพง
                   
หลังจากนั้นนำท่านอัพเดทแฟชั่นและการตกแต่งร้านค้า สไตล์ไต้หวัน ให้ท่านได้   ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติงหรือสยามสแควร์ไต้หวัน อิสระช้อปปิ้งสินค้าหลากหลายรวมทั้งสินค้าแฟชั่นเทรนด์ใหม่ๆ มากมาย อาทิ Onitsuka Tiger, Nike, Puma etc.
พักที่             CHATEAU DE CHINE ระดับ4ดาว หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า         สนามบินเถาหยวน- สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ
เช้า              บริการอาหารเช้า แบบกล่อง (แซนวิช+น้ำผลไม้)
04.00 น.     
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
                   (หรือออกเดินทางสู่สนามบินเวลา 06.30 น. สำหรับวันที่ไฟลท์บินเวลา 09.40 น.)
06.20 น. หรือ 09.40 น.
สายการบินนกสกู๊ต เที่ยวบินที่ XW181 นำท่านเหิรฟ้าสู่ กรุงเทพฯ          
                                    (ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) (ใช้ระยะเวลาบิน 4 ชั่วโมง)
09.05 น.
หรือ 12.15 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ                  
                                     (สายการบินนกสกู๊ตจะมีการปรับเปลี่ยนเวลาการเดินทาง ตามตารางของสายการบิน
                                      ดังนั้น โปรดตรวจสอบรายละเอียดตามวันเดินทางท่านด้านท้ายโปรแกรม)
                       
                                      เดินทางกลับวัน จันทร์ พุทธ พฤหัส และ อาทิตย์       ขากลับ XW181 (06.20-09.05)
                                      เดินทางกลับวัน อังคาร ศุกร์ และ เสาร์                       ขากลับ
XW181 (09.40-12.15)

 

****************************************

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน(เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **

*** ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ ***

 

อัตราค่าบริการ

กำหนดการเดินทาง

รายละเอียด

เที่ยวบิน

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1เด็ก 2ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

28 มิ.ย. -02 ก.ค.2560

ขาไป    XW182 (02.15-07.05)

ขากลับ XW181 (09.40-12.15)

17,777

17,777

5,000

10,900

30 มิ.ย. -04 ก.ค.2560

ขาไป    XW182 (00.20-05.10)

ขากลับ XW181 (06.20-09.05)

17,777

17,777

5,000

10,900

05 – 09 กรกฎาคม 2560

ขาไป    XW182 (02.15-07.05)

ขากลับ XW181 (09.40-12.15)

19,777

19,777

5,000

10,900

06 – 10 กรกฎาคม 2560

ขาไป    XW182 (00.20-05.10)

ขากลับ XW181 (09.40-12.15)

19,777

19,777

5,000

10,900

12 – 16 กรกฎาคม 2560

ขาไป    XW182 (02.15-07.05)

ขากลับ XW181 (09.40-12.15)

17,777

17,777

5,000

10,900

13 – 17 กรกฎาคม 2560

ขาไป    XW182 (00.20-05.10)

ขากลับ XW181 (09.40-12.15)

17,777

17,777

5,000

10,900

19 – 23 กรกฎาคม 2560

ขาไป    XW182 (02.15-07.05)

ขากลับ XW181 (09.40-12.15)

17,777

17,777

5,000

10,900

26 – 30 กรกฎาคม 2560

ขาไป    XW182 (02.15-07.05)

ขากลับ XW181 (09.40-12.15)

17,777

17,777

5,000

10,900

27 – 31 กรกฎาคม 2560

ขาไป    XW182 (00.20-05.10)

ขากลับ XW181 (09.40-12.15)

17,777

17,777

5,000

10,900

02 – 06 สิงหาคม 2560

ขาไป    XW182 (02.15-07.05)

ขากลับ XW181 (09.40-12.15)

16,777

16,777

5,000

10,900

03 – 07 สิงหาคม 2560

ขาไป    XW182 (00.20-05.10)

ขากลับ XW181 (09.40-12.15)

16,777

16,777

5,000

10,900

09 – 13 สิงหาคม 2560

ขาไป    XW182 (02.15-07.05)

ขากลับ XW181 (09.40-12.15)

21,777

21,777

6,000

11,900

10 – 14 สิงหาคม 2560

ขาไป    XW182 (00.20-05.10)

ขากลับ XW181 (09.40-12.15)

21,777

21,777

6,000

11,900

11 – 15 สิงหาคม 2560

ขาไป    XW182 (00.20-05.10)

ขากลับ XW181 (06.20-09.05)

21,777

21,777

6,000

11,900

16 – 20 สิงหาคม 2560

ขาไป    XW182 (02.15-07.05)

ขากลับ XW181 (09.40-12.15)

16,777

16,777

5,000

10,900

23 – 27 สิงหาคม 2560

ขาไป    XW182 (02.15-07.05)

ขากลับ XW181 (09.40-12.15)

16,777

16,777

5,000

10,900

30 ส.ค. – 03 ก.ย.2560

ขาไป    XW182 (02.15-07.05)

ขากลับ XW181 (09.40-12.15)

16,777

16,777

5,000

10,900

01 – 05 กันยายน 2560

ขาไป    XW182 (00.20-05.10)

ขากลับ XW181 (06.20-09.05)

16,777

16,777

5,000

10,900

06 - 10 กันยายน 2560

ขาไป    XW182 (02.15-07.05)

ขากลับ XW181 (09.40-12.15)

16,777

16,777

5,000

10,900

13 – 17 กันยายน 2560

ขาไป    XW182 (02.15-07.05)

ขากลับ XW181 (09.40-12.15)

16,777

16,777

5,000

10,900

20 – 24 กันยายน 2560

ขาไป    XW182 (02.15-07.05)

ขากลับ XW181 (09.40-12.15)

16,777

16,777

5,000

10,900

29 ก.ย. – 03 ต.ค.2560

ขาไป    XW182 (00.20-05.10)

ขากลับ XW181 (06.20-09.05)

17,777

17,777

5,000

10,900

 

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์

ท่านละ 800 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

 

หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสีแดง ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 5200 NT /ท่าน

 • โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

 

   อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                        
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.      
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน 
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ     
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                           
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

   อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 800 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%